[quform id=”1″ name=”Contract Form”]

สัญญาการให้บริการการว่าจ้างแรงงาน (ฉบับย่อ)

ข้อ 1. เรื่องระยะเวลาการรับประกัน และเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวคนงาน

ระยะเวลารับประกัน คือ 6 เดือน นับแต่วันที่ชำระเงิน นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอคนงานใหม่ได้อีก 2 คน แทนคนงานคนแรกที่ได้รับไปทำงานแต่ออกจากงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทั้งที่คนงานออกเอง และ/หรือ ที่นายจ้างมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนคนงานใหม่เองก็ตาม โดยที่ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายตามจริงอื่นๆ หากทางนายจ้างได้รับคนงานครบไปแล้วทั้ง 3 คน แต่ยังประสงค์ขอเปลี่ยนคนงานอีกโดยยังอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 6 เดือนดังกล่าว นายจ้างชำระค่าบริการในการขอเปลี่ยนคนงานเพียง 2,000 บาทต่อคน แต่หากเกินระยะเวลารับประกัน 6 เดือนดังกล่าวไปแล้ว นายจ้างจะต้องเริ่มสัญญาใหม่และชำระเงินค่าบริการใหม่จำนวน 6,000 บาทต่อคน

ข้อ 2. เรื่องการรับผิดชอบต่อการสูญหาย/เสียหายต่อทรัพย์สิน

นายจ้างตกลงรับทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการรับผิดชอบความเสียหาย และ/หรือ สูญหายของทรัพย์สินของนายจ้าง ว่าผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับความเสียหาย และ/หรือ สูญหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างที่คนงานยังปฏิบัติงานอยู่ หรือเมื่อคนงานได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ นายจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือเอาผิดจากผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีหลักฐานว่า นายจ้างเจตนาจงใจใช้วาจาหรือการกระทำข่มขู่ผู้รับอนุญาตจัดหางาน หรือให้ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นความจริง อันมีผลทำให้ชื่อเสียงของผู้รับอนุญาตจัดหางานรวมทั้งสำนักงานจัดหางานเสียหาย ทางผู้รับอนุญาตจัดหางานมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฏหมายตามเห็นสมควร

ข้อ 3. เรื่องการยุติสัญญาการให้บริการ

ผู้รับอนุญาตจัดหางานสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการและการรับประกันทันที หากพบว่ามีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
3.1 นายจ้าง ตบ/ตี ลูกจ้าง
3.2 นายจ้าง ทรมาน/กักขัง ลูกจ้าง
3.3 นายจ้าง ด่าทอลูกจ้างหยาบคาย
3.4 นายจ้าง ลวนลามลูกจ้าง
3.5 นายจ้าง แจ้งรายละเอียดของลักษณะงานไม่ตรงกับหน้างานจริง
3.6 นายจ้าง จ่ายเงินเดือนล่าช้า
3.7 นายจ้าง ไม่ให้หยุดพักงานบ้าง
3.8 นายจ้าง ไม่มีอาหารให้
3.9 นายจ้าง ใช้งานอย่างไม่มีมนุษยธรรมหรืออันตรายต่อชีวิต

ข้อ 4. เมื่อคนงานกำลังจะออกจากงาน หรือออกจากงานไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งกลับ มายังสำนักงานจัดหางานทันที และทำการโอนเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายของคนงาน เข้าบัญชีของสำนักงานจัดหางานภายใน 3 วัน นับจากวันที่คนงานออกจากงาน จากนั้น ทางผู้รับอนุญาตจะทำการจ่ายเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายจำนวนนี้ให้แก่คนงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างโอนเงินเข้ามาในบัญชีของสำนักงานจัดหางาน ผู้ว่าจ้างรับทราบและเข้าใจดีว่า หากผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเดือน ให้กับคนงานโดยตรง ทางสำนักงานจัดหางานและผู้รับอนุญาตจัดหางาน จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อปัญหาใดๆ ที่เกิด ขึ้นกับผู้ว่าจ้างได้ในทุกกรณี